ALGEMENE VOORWAARDEN EN DISCLAIMER  

DE KLEINE LETTERTJES

Dongenhomespot.nl is een website die gemaakt is op amateuristische en ideële  basis. Deze website wil een klankbord zijn voor - en ten behoeve van Dongen en de Dongenaren, zowel betreffende  het dorp Dongen als de kernen ‘s Gravenmoer, Dongen –Vaart en Klein- Dongen. De website brengt dagelijks het vooral kleine nieuws uit en over de gemeente Dongen en heeft daarvoor eigen middelen, middels de redactie, vrijwillige medewerkers en vrije inzendingen van verenigingen, organisaties en personen in het algemeen. Ook wordt gebruik gemaakt van aangesloten pers- en nieuwsbureaus  en nieuws uit de vrije nieuwsgaring. Dongenhomespot heeft een symbiose overeenkomst met freelancer(s) op basis van vrijwilligheid en zonder enige vorm van  het voeren copyright en beloning voor vrijwillig uitgevoerde werkzaamheden of hand- en spandiensten in geld en/of natura. Dongenhomespot is niet commercieel en zal alleen reclame toelaten voor maatschappelijk opererende organisaties en goede doelen. Alles zonder enig winstoogmerk. Bij twijfel en uitzondering op deze regel beslist de redactie. Berichten van bedrijven kunnen bijvoorbeeld buiten deze  regel vallen als het nut en nieuwswaarde  voor de gemeente Dongen en de Dongenaren van het ingezonden content vaststaat in maatschappelijke zin en bovendien strookt met de doelstelling van deze website. Het aanleveren van nieuws door derden wordt op prijs gesteld, mits voorzien van bronvermelding en niet belast met enig copyright van derden. Aanleveren van content betekent dat de inzender afstand doet van het aangeleverde materiaal en er geen recht meer op kan doen laten gelden anders dan in deze disclaimer vermelde voorwaarden. Ingezonden mededelingen kunnen worden ingekort of redactoneel bewerkt, tenzij u er voor kiest uw artikelen middels een op aanvraag te verkrijgen eigen vrij en gratis account zélf te publiceren. Voor het plaatsen van artikelen en of persberichten worden geen kosten in rekening gebracht in de vorm van geld, diensten of anderszins, noch betaald  in de vorm van geld, diensten of anderszins door de eigenaar van deze internetkrant. Alle artikelen  en afbeeldingen die op deze website worden  en zijn gepubliceerd zijn vrij over te nemen zonder copyright. De enige voorwaarde is dat bij publicatie bronvermelding plaatsvindt. Artikelen op deze site die belast zijn van copyright van derden en derhalve op deze site met bron worden vermeld mogen alleen met toestemming van die bron worden overgenomen. Anonieme brieven en /of inzendingen worden nooit geplaatst. Wél wordt op verzoek een voornaam, initialen of schuilnaam geplaatst als aan alle andere voorwaarden genoemd in deze disclaimer voldaan zijn. In verband met de door ons onderschreven privacywensen worden deze vervangende namen niet aan derden gegeven. Inzendingen die haatzaaiend zijn, pertinente leugens, onterechte verdachtmakingen en laster bevatten worden geweigerd. Ook worden ingezonden stukken geweigerd die een algemene ongewenste polariserende werking kunnen hebben  en  die door het gebruik van onverzoenlijke woordkeuze en opmerkingen kunnen leiden tot een sfeer van al dan niet sluipende langlopende conflicten van politieke en persoonlijke aard ook als  de redactie zich daarna van zou kunnen distantiëren. Ook discriminatie op grond van ras en seksuele geaardheid zijn niet toegestaan. Politieke meningen zijn welkom als aan bovenstaande regels en voorwaarden wordt voldaan. Daar waar nodig en gewenst wordt het principe van ‘Woord en Wederwoord’toegepast.' Woord en wederwoord ' kan door partijen worden opgeëist mede in het kader van deze zelfde algemene voorwaarden. Vrije eigen accounts die ongebruikt blijven worden naar verloop van tijd automatisch opgeheven. Uw e-mailadres wordt door ons nooit voor commerciële activiteiten gebruikt, wel voor het versturen van een periodiek te verschijnen nieuwsbrief aangaande deze website of berichten betreffende activiteiten op niet commerciële culturele gebeurtenissen binnen de gemeente Dongen die als nieuwsitem dienen of  hebben gediend op de website dongenhomespot.nl. Hebt u tegen het gebruik van uw e-mail op deze manier  of op onderdelen ervan bezwaren,  kunt u dit aan ons kenbaar maken. Op uw verzoek kunnen we op een veilige manier uw gegevens uit ons bestand wissen. Verder gelden alle regels van algemeen aanvaardbare menselijke normen en waarden. De redactie beslist in geval van twijfel. Over alle zaken betreffende de website dongenhomespot.nl die in deze disclaimer/voorwaarden worden genoemd en niet worden genoemd beslist de redactie. 

(c) Dongenhomespot.nl 

Deze algemene voorwaarden kunnen

tussentijds worden

aangepast en aangevuld.